Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Onderneming
1.1. MEESTERS & MEER ADVOCATEN & MEDIATORS, gevestigd en kantoorhoudende te (3553 EP) Utrecht aan het adres Amsterdamsestraatweg 600, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 66314364, hierna te noemen: ‘Meesters & Meer’, is een (kosten)maatschap naar Nederlands recht, bestaande uit zelfstandig werkende advocaten, die – al dan niet door middel van een praktijkvennootschap – voor eigen rekening en risico de rechtspraktijk (mede) onder de (handels)naam Meesters & Meer uitoefenen. Op verzoek wordt u een opgave van de leden en bedrijfsorganisatie van de maatschap toegezonden.
1.2. Meesters & Meer (waarmee hierna tevens wordt bedoeld: de advocaat c.q. de praktijkvennootschap c.q. de maatschap, althans diens bestuurders, leden c.q. maten en/of medewerkers) richt zich op het uitoefenen van een advocatenpraktijk in de meest ruime zin van het woord. De contractspartij wordt in deze voorwaarden verder aangeduid als ‘opdrachtgever’.

2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aan Meesters & Meer verstrekte opdrachten, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht, zulks met uitsluiting van andere algemene voorwaarden, tenzij voorafgaande aan de overeenkomst van opdracht schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van voor Meesters & Meer werkzame personen, hetzij werkzaam binnen de maatschap, hetzij daarbuiten, inclusief de (rechts)personen die bij de uitvoering van enige opdracht zijn ingeschakeld. Ditzelfde geldt voor vroegere medewerkers c.q. maten, met inbegrip van eventuele erfgenamen, indien zij aansprakelijk worden gehouden nadat zij Meesters & Meer c.q. de advocaat c.q. de praktijkvennootschap c.q. de maatschap hebben verlaten.
2.3.  Meesters & Meer behoudt zich het recht voor deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen, waarover zij alsdan met opdrachtgever zal communiceren. Vanaf dat moment worden de gewijzigde voorwaarden van toepassing op de lopende en toekomstige overeenkomst(en), onder verval van de voorgaande versie van de voorwaarden.

3. Opdracht
3.1. De door Meesters & Meer te verrichten werkzaamheden kunnen bestaan uit het juridisch adviseren, het communiceren met (weder)partij(en) en/of het voeren van (een) gerechtelijke procedure(s).
3.2. Meesters & Meer zal zich voor opdrachtgever inspannen om een goed resultaat te bereiken, maar kan dit niet garanderen. De overeenkomst geeft dan ook een inspanningsverplichting en betreft geen resultaatverplichting.
3.3. Bij de uitvoering van de werkzaamheden zal Meesters & Meer zich alleen door het belang van de opdrachtgever laten leiden, vanzelfsprekend met inachtneming van de geldende regelgeving, waaronder de gedragsregels voor advocaten, verordeningen en richtlijnen van de Nederlandse Orde van Advocaten.
3.4. De artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing op de overeenkomst van opdracht.

4. Auteursrecht
4.1. Op alle binnen de opdracht door Meesters & Meer te verstrekken adviezen en/of stukken rust auteursrecht. De adviezen en/of stukken mogen dan ook niet zonder voorafgaande instemming van Meesters & Meer worden verstrekt en/of doorgestuurd aan derden, die niet tot opdrachtgever behoren.
4.2. Voor zover in strijd met het voorgaande wordt gehandeld, is Meesters & Meer gerechtigd het honorarium zoals gerekend voor het betreffende advies en/of stuk bij herhaling in rekening te brengen bij opdrachtgever, voor iedere derde die het advies en/of stuk zonder voorafgaande instemming van Meesters & Meer heeft ontvangen.

5. Kosten en tarieven
5.1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, omvatten de kosten van de uitvoering van de opdracht door Meesters & Meer het eigenlijke honorarium, zogenoemde verschotten en kantoorkosten.
5.2. Behoudens andersluidende afspraken en wanneer dit uit de aard van de opdracht voortvloeit, wordt het honorarium bepaald aan de hand van de bestede tijd en de door Meesters & Meer vastgestelde uurtarieven. De kantoorkosten, zoals porti, telefoon, fax- en kopieerkosten etc. kunnen door middel van een vast percentage van het honorarium in rekening kunnen worden gebracht.
5.3. In beginsel zal Meesters & Meer maandelijks de werkzaamheden aan de opdrachtgever in rekening brengen.
5.4. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen is Meesters & Meer bevoegd om, ook tijdens de duur van de opdracht, de hiervoor genoemde uurtarieven te wijzigen.
5.5. Alle te noemen bedragen zijn exclusief omzetbelasting, tenzij anderszins wordt vermeld.

6. Declaraties, betaaltermijn en bezwaren
6.1. De door Meesters & Meer verzonden declaraties dienen binnen 14 dagen te zijn voldaan, zonder enig beroep van de opdrachtgever op korting, opschorting en/of verrekening, bij gebreke waarvan de opdrachtgever geacht wordt in verzuim te zijn door het enkele verloop van de genoemde betalingstermijn.
6.2. Indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, kan Meesters & Meer, nadat de opdrachtgever daarvan op de hoogte is gesteld, haar werkzaamheden ten behoeve van de betrokken opdrachtgever opschorten. Meesters & Meer is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting van de werkzaamheden.
6.3. Bezwaren tegen een declaratie dienen zo spoedig mogelijk schriftelijk kenbaar te worden gemaakt bij de behandelend advocaat. Het recht van opdrachtgever om te klagen over (bijvoorbeeld de samenstelling en/of de hoogte van) de declaratie vervalt na ommekomst van de betalingstermijn.
6.4. Bij enig geschil over de hoogte van een declaratie zal deze ter begroting kunnen worden ingediend bij de Raad van Toezicht van de Orde van Advocaten te Utrecht. Indien deze situatie zich voordoet, is Meesters & Meer gerechtigd te vorderen dat opdrachtgever binnen vijf dagen nadat Meesters & Meer dit heeft gevorderd, ter meerdere zekerheid van betaling, het openstaande bedrag stort op de rekening van de Deken van de plaatselijke Orde van Advocaten.

7. Derden
7.1. Meesters & Meer overlegt zo mogelijk tevoren met de opdrachtgever over het inschakelen van derden, als dit een ander dan een deurwaarder betreft.
7.2. Voor tekortkomingen van zulke derden is Meesters & Meer niet aansprakelijk, behoudens opzet of grove nalatigheid van Meesters & Meer en/of indien de door deze derde afgesloten verzekering voor bedoelde tekortkoming een uitkering doet, maar niet meer dan het alsdan uit te keren bedrag. De bevoegdheid tot het inschakelen van derden omvat tevens de bevoegdheid om namens opdrachtgever in te stemmen met een beperking van aansprakelijkheid door zulke derden.

8. Aansprakelijkheid, vrijwaring en schade
8.1. In geval dat Meesters & Meer aansprakelijk blijkt te zijn, strekt deze aansprakelijkheid zich niet uit tot indirecte schade, gevolgschade of bedrijfsschade.
8.2. Wanneer Meesters & Meer in het kader van een door haar uitgevoerde opdracht aansprakelijk blijkt te zijn voor door haar veroorzaakte schade, zal iedere aansprakelijkheid beperkt blijven tot het bedrag dat in het desbetreffende geval op grond van de gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar(s) is. Een kopie van de polis met voorwaarden van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering ligt ter inzage op het kantoor.
8.3. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de hiervoor genoemde beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) plaatsvind(t)(en), is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag gelijk aan het in rekening gebrachte honorarium in het kalenderjaar waarin de fout is begaan, of indien het door Meesters & Meer in rekening gebrachte honorarium dit te boven gaat, tot een bedrag van ten hoogste € 25.000,00.
8.4. Alle aanspraken van opdrachtgevers en derden vervallen, indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn ingediend bij Meesters & Meer, binnen zes maanden nadat de opdrachtgever bekend was of redelijkerwijze bekend kon zijn met de feiten waarop hij/zij zijn/haar aanspraken baseert.
8.5. De opdrachtgever vrijwaart Meesters & Meer voorts voor c.q. tegen alle aanspraken van derden, die op enige wijze samenhangen met de dienstverlening van Meesters & Meer, de redelijke kosten van juridische bijstand en buitengerechtelijke kosten daaronder begrepen, behoudens opzet of grove nalatigheid zijdens Meesters & Meer.
8.6. Op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is Meesters & Meer verplicht om verdachte en/of ongebruikelijke transacties te melden bij de daartoe aangewezen autoriteiten. Het is Meesters & Meer op grond van de Wwft niet toegestaan om de opdrachtgever over een dergelijke melding te informeren. Ongeacht het bepaalde in de vorige leden van dit artikel, is Meesters & Meer genoodzaakt iedere aansprakelijkheid terzake uit te sluiten.

9. Registratie en communicatie
9.1. Met het verstrekken van een opdracht stemt opdrachtgever ermee in dat diens persoonsgegevens door Meesters & Meer worden verwerkt. Ook zonder deze instemming zal Meesters & Meer de persoonsgegevens verwerken. De reden hiervan kan zijn het uitvoeren van de overeenkomst met opdrachtgever, het voldoen aan wettelijke en/of tuchtrechtelijke verplichtingen of (andere) gerechtvaardigde belangen (waaronder een goede bedrijfsvoering). Daar waar nodig vindt verstrekking van de persoonsgegevens plaats aan derden (zoals een wederpartij, deurwaarder, Rechtbank, externe administrateurs, etc.). Een opgave van deze derden met bijbehorende contactgegevens wordt op eerste verzoek van opdrachtgever door Meesters & Meer verstrekt. Ook zal intern van de gegevens van opdrachtgever gebruik gemaakt worden bij nieuwe zaken, ter controle op eventueel tegenstrijdige belangen tussen nieuwe en voormalige opdrachtgevers als cliënt.
9.2. Meesters & Meer gaat ervan uit, en bedingt bij deze, dat elke opdracht de bevoegdheid inhoudt om bij de communicatie gebruik te maken van alle op dat moment gebruikelijke communicatiemiddelen, waaronder internet en e-mail. Meesters & Meer is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onregelmatigheden in de communicatie, waaronder de verzending van virussen en niet of beschadigd ontvangen berichten. Opdrachtgever realiseert zich dat ondanks alle door Meesters & Meer in acht genomen veiligheidsvoorzieningen er geen absolute zekerheid gegeven kan worden tegen raadpleging door onbevoegden.
9.3. Persoonsgegevens kunnen op verzoek van de opdrachtgever worden ingezien en worden gewijzigd en/of verwijderd, voor zover dit niet strijdig is met enige wettelijke en/of tuchtrechtelijke verplichting van Meesters & Meer.
9.4. Meesters & Meer bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het gebruik daarvan op de grondslagen zoals genoemd in artikel 9.1.
9.5. Eventuele klachten over de verwerking van persoonsgegevens door Meesters & Meer kunnen ter bespreking kenbaar worden gemaakt en worden gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

10. Overige bepalingen
10.1. Op de overeenkomst tussen de opdrachtgever en Meesters & Meer en daaruit voortvloeiende rechten en plichten is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen worden berecht door de bevoegde rechter binnen het arrondissement van Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht.
10.2. Op de verhouding tussen partijen zijn geen andere bepalingen, voorwaarden of afspraken van toepassing dan in de overeenkomst en in deze algemene voorwaarden zijn opgenomen.
10.3. In geval van strijdigheid tussen de overeenkomst van opdracht en deze algemene voorwaarden, prevaleert de inhoud van de overeenkomst.
10.4. Het buiten toepassing stellen c.q. vernietigen van (een gedeelte van) deze algemene voorwaarden tast de geldigheid van de overige voorwaarden niet aan. Indien aan de orde, worden de buiten toepassing gestelde c.q. vernietigde of anderszins vervallen bepalingen vervangen door bepalingen die daarmee voor wat betreft de strekking zoveel mogelijk in lijn liggen.
10.5 Wijzigingen van de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden zijn slechts van kracht voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen. Daarbij geldt dat nieuwe afspraken, oudere afspraken over hetzelfde onderwerp doen vervallen.