Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Onderneming

1.1. MEESTERS & MEER ADVOCATEN & MEDIATORS, gevestigd en kantoorhoudende te (3553 EP) Utrecht aan het adres Amsterdamsestraatweg 600, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 66314364, hierna te noemen: ‘Meesters & Meer’, is een (kosten)maatschap naar Nederlands recht, bestaande uit zelfstandig werkende advocaten, die – al dan niet door middel van een praktijkvennootschap – voor eigen rekening en risico de rechtspraktijk (mede) onder de (handels)naam Meesters & Meer uitoefenen. Op verzoek wordt u een opgave van de leden en bedrijfsorganisatie van de maatschap toegezonden.

1.2. Meesters & Meer (waarmee hierna tevens wordt bedoeld: diens bestuurders, leden c.q. maten en/of medewerkers) stelt zich ten doel het uitoefenen van een advocatenpraktijk in de meest ruime zin van het woord. De contractspartij wordt in deze voorwaarden verder aangeduid als ‘opdrachtgever’.

2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aan de advocaat c.q. de praktijkvennootschap c.q. de maatschap verstrekte opdrachten, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht, zulks met uitsluiting van andere algemene voorwaarden, tenzij voorafgaande aan de overeenkomst van opdracht schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van voor de advocaat c.q. de praktijkvennootschap c.q. de maatschap werkzame personen, hetzij werkzaam binnen de maatschap, hetzij daarbuiten, inclusief de (rechts)personen die bij de uitvoering van enige opdracht zijn ingeschakeld. Ditzelfde geldt voor vroegere medewerkers c.q. maten, met inbegrip van eventuele erfgenamen, indien zij aansprakelijk worden gehouden nadat zij de advocaat c.q. de praktijkvennootschap c.q. de maatschap hebben verlaten.

2.3. De artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek zijn op deze overeenkomst van opdracht niet van toepassing.

3. Kosten en tarieven

3.1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, omvatten de kosten van de uitvoering van de opdracht door de advocaat c.q. de praktijkvennootschap c.q. de maatschap het eigenlijke honorarium, zogenoemde verschotten en kantoorkosten.

3.2. Behoudens andersluidende afspraken en wanneer dit uit de aard van de opdracht voortvloeit, wordt het honorarium bepaald aan de hand van de bestede tijd en de door de advocaat c.q. de praktijkvennootschap c.q. de maatschap vastgestelde uurtarieven. De kantoorkosten, zoals porti, telefoon, fax- en kopieerkosten etc. zullen door middel van een vast percentage van het honorarium in rekening kunnen worden gebracht.

3.3. In beginsel zal de advocaat c.q. de praktijkvennootschap c.q. de maatschap maandelijks de werkzaamheden aan de opdrachtgever in rekening brengen.

3.4. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen is de advocaat c.q. de praktijkvennootschap c.q. de maatschap bevoegd om, ook tijdens de duur van de opdracht, de hiervoor genoemde uurtarieven te wijzigen. Alle te noemen bedragen zijn exclusief omzetbelasting, tenzij anderszins wordt vermeld.

4. Derden

4.1. De advocaat c.q. praktijkvennootschap c.q. de maatschap overlegt zo mogelijk tevoren met de opdrachtgever over het inschakelen van derden (deurwaarders uitgezonderd).

4.2. Voor tekortkomingen van zulke derden is de advocaat c.q. de praktijkvennootschap c.q. de maatschap niet aansprakelijk, behoudens opzet of grove nalatigheid van de advocaat c.q. de praktijkvennootschap c.q. de maatschap en/of indien de door deze derde afgesloten verzekering voor bedoelde tekortkoming een uitkering doet, maar niet meer dan het alsdan uit te keren bedrag. De bevoegdheid tot het inschakelen van derden omvat tevens de bevoegdheid om namens opdrachtgever in te stemmen met een beperking van aansprakelijkheid door zulke derden.

5. Declaraties

5.1. De door de advocaat c.q. de praktijkvennootschap c.q. de maatschap verzonden declaraties dienen binnen 14 dagen te zijn voldaan, zonder enig beroep van de opdrachtgever op korting, opschorting en/of verrekening, bij gebreke waarvan de opdrachtgever geacht wordt in verzuim te zijn.

5.2. Indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, kan de advocaat c.q. de praktijkvennootschap c.q. de maatschap, nadat de opdrachtgever daarvan op de hoogte is gesteld, haar werkzaamheden ten behoeve van de betrokken opdrachtgever opschorten. De advocaat c.q. de praktijkvennootschap c.q. de maatschap is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting van de werkzaamheden.

5.3. Bij enig geschil over de hoogte van een declaratie zal deze ter begroting worden ingediend bij de Raad van Toezicht van de Orde van Advocaten te Utrecht. Indien deze situatie zich voordoet, is de advocaat c.q. de praktijkvennootschap c.q. de maatschap gerechtigd te vorderen dat opdrachtgever binnen vijf dagen nadat de advocaat c.q. de praktijkvennootschap c.q. de maatschap dit heeft gevorderd, ter meerdere zekerheid van betaling, het openstaande bedrag stort op de rekening van de Deken van de plaatselijke Orde van Advocaten.

6. Aansprakelijkheid en vrijwaring

6.1. De advocaat c.q. de praktijkvennootschap c.q. de maatschap is niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade of bedrijfsschade.

6.2. Wanneer in het kader van een door de advocaat c.q. de praktijkvennootschap c.q. de maatschap uitgevoerde opdracht, verleend door een opdrachtgever, de advocaat c.q. de praktijkvennootschap c.q. de maatschap aansprakelijk wordt gesteld voor door hem of haar veroorzaakte schade, zal iedere aansprakelijkheid van de advocaat c.q. de praktijkvennootschap c.q. de maatschap beperkt blijven tot het bedrag dat in het desbetreffende geval op grond van de gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar(s) is. Een kopie van de polis met voorwaarden van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering ligt ter inzage op het kantoor te Utrecht.

6.3. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de hiervoor genoemde beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) plaatsvind(t)(en), is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag gelijk aan het in rekening gebrachte honorarium in het kalenderjaar waarin de fout is begaan, of indien het door de advocaat c.q. de praktijkvennootschap c.q. de maatschap in rekening gebrachte honorarium dit te boven gaat, tot een bedrag van ten hoogste € 25.000,00.

6.4. Alle aanspraken van opdrachtgevers en derden vervallen, indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn ingediend bij de advocaat c.q. de praktijkvennootschap c.q. de maatschap, binnen zes maanden nadat de opdrachtgever bekend was of redelijkerwijze bekend kon zijn met de feiten waarop hij/zij zijn/haar aanspraken baseert.

6.5. De opdrachtgever vrijwaart de advocaat c.q. de praktijkvennootschap c.q. de maatschap voorts tegen alle aanspraken van derden, die op enige wijze samenhangen met de dienstverlening van de advocaat c.q. de praktijkvennootschap c.q. de maatschap, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, behoudens opzet of grove nalatigheid zijdens de advocaat c.q. de praktijkvennootschap c.q. de maatschap.

7. Schade

Tot de schade van de advocaat c.q. de praktijkvennootschap c.q. de maatschap, die het gevolg is van enig toerekenbaar tekortschieten door de opdrachtgever in diens verplichtingen jegens advocaat c.q. de praktijkvennootschap c.q. de maatschap, behoren mede alle kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen zoals bepaald in de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en het bijbehorende Besluit.

8. Communicatie

De advocaat c.q. praktijkvennootschap c.q. de maatschap gaat ervan uit, en bedingt bij deze, dat elke opdracht de bevoegdheid inhoudt om bij de communicatie gebruik te maken van alle op dat moment gebruikelijke communicatiemiddelen, waaronder internet en e-mail. De advocaat c.q. praktijkvennootschap c.q. de maatschap is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onregelmatigheden in de communicatie, waaronder de verzending van virussen en niet of beschadigd ontvangen berichten.

9. Overige bepalingen

9.1. Op de overeenkomst tussen de opdrachtgever en de advocaat c.q. de praktijkvennootschap c.q. de maatschap en daaruit voortvloeiende rechten en plichten is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen worden berecht door de bevoegde rechter binnen het arrondissement van Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht.

9.2 Op de verhouding tussen partijen zijn geen andere bepalingen, voorwaarden of afspraken van toepassing dan in de overeenkomst en in deze algemene voorwaarden zijn opgenomen.

9.3 Het buiten toepassing stellen c.q. vernietigen van (een gedeelte van) deze algemene voorwaarden tast de geldigheid van de overige voorwaarden niet aan. Indien aan de orde, worden de buiten toepassing gestelde c.q. vernietigde bepalingen vervangen door bepalingen die daarmee voor wat betreft de strekking zoveel mogelijk in lijn liggen.

9.4 Wijzigingen van de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden zijn slechts van kracht voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen. Daarbij geldt dat nieuwe afspraken, oudere afspraken over hetzelfde onderwerp doen vervallen.